STATUT

Stowarzyszenia Krótkofalowców „Nadajesz to poznajesz”

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1

Stowarzyszenie Krótkofalowców „Nadajesz to poznajesz” działa na mocy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. 1989, nr 20, poz. 104, z późniejszymi zmianami) oraz niniejszego statutu.

§2

Stowarzyszenie Krótkofalowców „Nadajesz to poznajesz” jest organizacją: apolityczną, dobrowolną  i samorządną.

§3

Terenem działania Stowarzyszenia Krótkofalowców „Nadajesz to poznajesz” jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, a siedziba władz znajduje się w Katowicach.

§4

 1. Stowarzyszenie Krótkofalowców „Nadajesz to poznajesz”  posiada osobowość prawną.
 2. Stowarzyszenie może używać w nazwie skrótu „Nadajesz to poznajesz”.
 3. Czas trwania Stowarzyszenia jest nieograniczony.

§5

 1. Stowarzyszenie Krótkofalowców „Nadajesz to poznajesz” opiera swoją działalność przede wszystkim na społecznej pracy członków. W przypadkach niezbędnych do realizacji celów statutowych Zarząd może zatrudniać pracowników.
 2. Stowarzyszenie Krótkofalowców „Nadajesz to poznajesz” może prowadzić działalność gospodarczą na ogólnych zasadach określonych w odrębnych przepisach prawa. Dochód z działalności gospodarczej może zostać przeznaczony jedynie na realizację celów statutowych.

§6

Stowarzyszenie Krótkofalowców „Nadajesz to poznajesz” może używać odznak i pieczęci na zasadach określonych w przepisach szczególnych.

§7

Stowarzyszenie Krótkofalowców „Nadajesz to poznajesz” może być członkiem krajowych                                      i międzynarodowych organizacji o tym samym lub podobnym profilu działania.

2. CELE, ŚRODKI – ZASADY DZIAŁANIA

                                           §8

Cele Stowarzyszenia Krótkofalowców „Nadajesz to poznajesz” to:

 1. Konsolidacja środowiska osób zainteresowanych amatorską łącznością radiową  i radioorientacją.
 2. Prowadzenie działalności społecznie użytecznej poprzez upowszechnianie wiedzy, edukację i politechnizację dzieci, młodzieży szkolnej i dorosłych; prowadzenie szkoleń i prelekcji z zakresu konstruowania i budowy urządzeń radiokomunikacyjnych i umiejętności ich wykorzystania.
 3. Promowanie oraz popularyzacja miasta, regionu i kraju z wykorzystaniem posiadanego sprzętu i uprawnień.
 4. Popieranie i popularyzację działań członków Stowarzyszenia zajmujących się eksperymentami i pracami nad nowymi technicznymi rozwiązaniami w zakresie amatorskiej łączności radiowej, budowy systemów antenowych oraz instalacji przemienników radiowych.
 5. Pomoc członkom Stowarzyszenia w trudnej sytuacji życiowej oraz osobom niepełnosprawnym w rozwijaniu ich zainteresowań amatorską łącznością.
 6. Pomoc w akcjach ratowania ludności i udzielania pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych poprzez zapewnienie łączności w oparciu o posiadane przez Stowarzyszenie urządzenia.
 7. Utrzymanie stałych kontaktów i współpracy z organami administracji rządowej i samorządowej oraz innymi jednostkami organizacyjnymi z kraju i zagranicy.
 8. Nawiązanie nowych kontaktów i współpracy; wymiana doświadczeń z podobnymi organizacjami z kraju i zagranicy.
 9. Organizowanie stacjonarnych i wyjazdowych kursów dla dzieci, młodzieży i dorosłych z zakresu radiotechniki, uzyskania uprawnień radiooperatora, językowych.
 10. Organizowanie zajęć edukacyjno-rozwojowych dla dzieci i młodzieży, organizowanie form aktywności kulturalnej, festiwali, konkursów, koncertów, aukcji.
 11. Inicjowanie i realizowanie różnorodnych projektów edukacyjnych, naukowych, wychowawczych, sportowych, informacyjnych, pedagogicznych, terapeutycznych oraz kulturalnych rozwijających zdrowe postawy wobec budowania więzi międzyludzkich, międzypokoleniowych i międzykulturowych opartych na miłości, wolności, szacunku, zaufaniu i empatii.

                                        §9

Stowarzyszenie Krótkofalowców „Nadajesz to poznajesz” swe cele opisane w § 8 realizuje  przez:

 1. Organizowanie spotkań, prelekcji i prezentacji, w siedzibie Stowarzyszenia, jak i poza nią.
 2. Wspieranie różnych form kształcenia i samokształcenia, zwłaszcza młodzieży, mającego na celu stałe podnoszenie poziomu wiedzy technicznej oraz umiejętności operatorskich w amatorskiej radiokomunikacji.
 3. Szerzenie wśród członków Stowarzyszenia idei solidarności ponad podziałami narodowościowymi, politycznymi czy religijnymi.
 4. Popularyzację amatorskiego współzawodnictwa sportowego, udział w zawodach i konkursach krótkofalarskich.
 5. Podejmowanie innych przedsięwzięć mających na celu popularyzacje idei amatorskiej radiokomunikacji w społeczeństwie.
 6. Popularyzację radioorientacji sportowej poprzez szkolenia i poznawanie topografii regionu.
 7. Utworzenie i prowadzenie ośrodków kulturalno-edukacyjnych, miejsc spotkań i aktywności dzieci, młodzieży, rodziców, oraz wszystkich zainteresowanych rozwojem osobistym oraz odkrywaniem twórczego potencjału osobowego.
 8. Współpracę z osobami, organizacjami pozarządowymi, władzami samorządowymi i rządowymi w zakresie wymienionym w celach działania Stowarzyszenia.
 9. Organizowanie, współorganizowanie, finansowanie i dofinansowywanie kursów, szkoleń, warsztatów, staży, praktyk, wydarzeń edukacyjnych, konferencji dla dzieci, młodzieży i dorosłych, na terenie Polski jak i poza jej granicami.
 10. Zakup literatury, sprzętu, oprogramowania, licencji, utworów audio-wideo, usług i rozwiązań pomocnych w realizacji celów Stowarzyszenia.

3. CZŁONKOWIE STOWARZYSZENIA

§10

 1. Członków Stowarzyszenia dzieli się na:
 • zwyczajnych
 • wspierających
 • honorowych.
 1. Członkiem Stowarzyszenia może być obywatel polski mający pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawionym praw publicznych.
 1. Członkiem wspierającym może być osoba prawna opłacająca składki i deklarująca pomoc oraz poparcie dla Stowarzyszenia.
 2. Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje Zarząd Stowarzyszenia na podstawie pisemnej deklaracji.
 3. Członkom zwyczajnym przysługują prawa:
 1. czynnego i biernego wyboru do władz Stowarzyszenia;
 2. korzystania z pomocy Stowarzyszenia na zasadach określonych przez Zarząd;
 3. zgłaszanie wniosków dotyczących działalności Stowarzyszenia.
 1. Członkom wspierającym przysługuje prawo uczestnictwa z głosem doradczym w Walnym Zebraniu Członków.
 2. Członkowie zwyczajni Stowarzyszenia są obowiązani:
 1. brać czynny udział w życiu i działalności Stowarzyszenia;
 2. przestrzegać postanowień statutu, regulaminów oraz uchwał władz Stowarzyszenia;
 3. opłacać regularnie składki członkowskie, w szczególnych przypadkach Zarząd może zwolnić członka od obowiązku składania składek.
 1. Przynależność do Stowarzyszenia ustaje w razie:
 1. śmierci członka;
 2. dobrowolnego wystąpienia na piśmie do Zarządu Stowarzyszenia;
 3. wykluczenie na mocy uchwały Zarządu:
 • za działanie na szkodę Stowarzyszenia lub rażące naruszenie postanowień Statutu;
 • w razie skazania prawomocnym wyrokiem Sądu Powszechnego na karę dodatkową utraty praw publicznych;
 • za nieusprawiedliwione nieopłacenie składek członkowskich przez okres jednego roku.
 1. W przypadku wykluczenia na mocy uchwały Zarządu, członkowi Stowarzyszenia przysługuje prawo odwołania do Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia.
 1. 10.Członkiem honorowym może być osoba szczególnie zasłużona w działalność na rzecz realizacji celów Stowarzyszenia. Nadanie godności członka honorowego należy do kompetencji Zarządu.

4. Władze i struktura organizacyjna Stowarzyszenia

§11 

 1. Władzami Stowarzyszenia są:
 1. Walne Zebranie
 2. Zarząd
 3. Komisja Rewizyjna.
 1. Władze Stowarzyszenia wybierane są na okres 4 lat.
 2. W razie potrzeby uzupełnienie składu osobowego Zarządu lub Komisji Rewizyjnej do liczby określonej w statucie następuje to w drodze kooptacji dokonanej przez zdekompletowany organ.

§12

Walne Zebranie   

 1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia i może być zwyczajne, nadzwyczajne i o charakterze wyborczym.
 2. Prawo osobistego udziału w Walnym Zebraniu przysługuje każdemu członkowi jednakże, gdy liczba członków Stowarzyszenia przekroczy 100 osób wszyscy członkowie zostaną podzieleni na grupy członkowskie według miejsca zamieszkania równe co do ilości członków według ustalonego przez Zarząd klucza wyborczego.
 3. Walne Zebranie o charakterze wyborczym jest zwoływane nie rzadziej niż raz na 4 lata w celu rozpatrzenia sprawozdania ustępujących Zarządu i Komisji rewizyjnej oraz wybory nowych władz.
 4. O terminie i porządku obrad Walnego Zebrania Zarząd obowiązany jest powiadomić członków listownie bądź drogą elektroniczną na 14 dni przed terminem zebrania.
 5. Walne Zebranie zwyczajne zwołuje Zarząd raz na 2 lata zawiadamiając członków o terminie i porządku obrad przynajmniej 14 dni przed terminem zebrania.
 6. Walne Zebranie nadzwyczajne zwołuje Zarząd w razie potrzeby z własnej inicjatywy, na żądanie Komisji Rewizyjnej lub na wniosek 2/3 członków Stowarzyszenia.
 7. Do kompetencji Walnego Zebrania należy:
 1. uchwalenie programu działania Stowarzyszenia;
 2. uchwalenie statutu Stowarzyszenia oraz jego zmiany;
 3. rozpatrywanie i zatwierdzenie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej;
 4. udzielanie absolutorium Zarządowi;
 5. wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej;
 6. podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach Stowarzyszenia dotyczących ogółu członków;
 7. podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia oraz sposobie rozporządzenia majątkiem Stowarzyszenia;
 8. rozpatrywanie odwołań od uchwały Zarządu wykluczającej członka Stowarzyszenia.
 1. Walne Zebranie może się odbyć, jeżeli bierze w nim udział co najmniej 20% członków. Jednakże, gdy ma być podjęta uchwała o zmianie statutu wymagany jest dla ważności tej uchwały udział co najmniej połowy członków albo przedstawicieli, a do rozwiązania Stowarzyszenia udział 2/3 liczby członków albo przedstawicieli. Walne Zebranie zwołane w drugim terminie władne jest podejmować wiążące uchwały, bez względu na liczbę uczestniczących w nim członków.
 2. Uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością głosów.
 3. 10.Wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej odbywa się w głosowaniu tajnym.
 4. 11.Szczegółowe postanowienia regulujące tok obrad Walnego Zebrania określa regulamin obrad Walnego Zebrania przyjęty każdorazowo przez Walne Zebranie na wstępie.

 §13

 Zarząd

 1. Zarząd jest najwyższą władzą Stowarzyszenia w okresie między posiedzeniami Walnego Zebrania.
 2. Zarząd składa się z 3 członków i wybiera ze swego grona:
 • prezesa;
 • dwóch  wiceprezesów.
 1. Zarząd zbiera się co najmniej dwa razy w roku.
 1. Do kompetencji Zarządu należy:
 1. kierowanie całokształtem działalności Stowarzyszenia i podejmowanie uchwał we wszystkich sprawach Stowarzyszenia nie zastrzeżonych do wyłącznej kompetencji Walnego Zebrania;
 2. podejmowanie uchwał w sprawie zawieszenia w czynnościach;
 3. rozstrzyganie sporów dotyczących interpretacji statutu i uchwał Walnego Zebrania Stowarzyszenia;
 4. zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia;
 5. powoływanie w razie potrzeby komisji problemowych, których przewodniczący uczestniczą w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym;
 6. podejmowanie uchwał o przyjęciu bądź wykluczeniu członka Stowarzyszenia;
 7. ustalenie wysokości składki członkowskiej.
 1. Uchwały Zarządu zapadają większością głosów przy udziale w posiedzeniu co najmniej połowy członków.
 1. Do reprezentowania Stowarzyszenia Krótkofalowców „Nadajesz to poznajesz”  uprawnionych jest dwóch członków Zarządu łącznie w tym Prezes Zarządu lub Wiceprezes.

 §14

Komisja Rewizyjna

 1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków wybranych spoza członków Zarządu Stowarzyszenia. Komisja Rewizyjna wybiera ze swego grona przewodniczącego. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie otrzymują z tytułu pełnionej funkcji wynagrodzenia.
 2. Komisja rewizyjna sprawuję kontrolę i nadzór nad działalnością Stowarzyszenia we wszystkich dziedzinach jego działalności, kontroluje wydatki i stan majątkowy Stowarzyszenia oraz zatwierdza roczne sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia.
 3. Komisja Rewizyjna dokonuje czynności statutowych w składzie co najmniej dwóch osób. Uchwały Komisji zapadają zwykłą większością głosów.
 4. Komisja ma prawo przedstawić Zarządowi wnioski w sprawie gospodarki majątkiem Stowarzyszenia.
 5. Komisja przedstawia Walnemu Zebraniu sprawozdanie ze swojej działalności oraz wnioski o udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi.

5. MAJĄTEK I FUNDUSZE

§15

 1. Majątek Stowarzyszenia powstaje:
 1. ze składek członkowskich,
 2. z darowizn, spadków, zapisów,
 3. z dotacji zarówno ze środków krajowych, jak również ze środków organizacji  międzynarodowych, których Rzeczpospolita Polska jest członkiem ofiarności publicznej,
 4. z wpływów z działalności statutowej,
 5. z dochodów i pożytków z majątku Stowarzyszenia, nieruchomości i ruchomości.
 6. z grantów, pomocy publicznej, funduszy, w tym funduszy Unii Europejskiej,
 7. z nieodpłatnej działalności statutowej,
 8. z dochodów z majątku ruchomego, nieruchomego i praw majątkowych,
 9. z dochodów ze zbiórek i imprez publicznych zgodnie z celami dla jakich je zorganizowano.
 1. Wszelkie środki pieniężne mogą być przechowywane wyłącznie na koncie Stowarzyszenia.

§16

Stowarzyszenie Krótkofalowców „Nadajesz to poznajesz” odpowiada za swoje zobowiązania całością majątku.

6. ZMIANA STATUTU I ROZWIĄZANIE STOWARZYSZENIA
§17

 1. Uchwalenie statutu lub jego zmiana oraz podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia przez Walne Zebranie Członków wymaga kwalifikowanej większości 2/3 głosów, przy obecności, co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
 2. W razie rozwiązania Stowarzyszenia na podstawie własnej uchwały, likwidatorami Stowarzyszenia są członkowie Zarządu. W razie rozwiązania Stowarzyszenia przez sąd, zarządza on likwidację, wyznaczając likwidatora.
 3. Majątek zlikwidowanego Stowarzyszenia przeznacza się na cel określony w uchwale Walnego Zebrania członków o likwidacji Stowarzyszenia.


§18

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Statucie mają zastosowanie przepisy Ustawy Prawo o Stowarzyszeniach.

Katowice, dnia 31.10.2017